Αγγλικά ενηλίκων proficiency — Δες πως θα καταφέρεις να πάρεις πτυχίο

Θεωρητικό — εργαστηριακό μέρος

Το πρόγραμμα Αγγλικών ενηλίκων C1-C2 αποτελείται από το θεωρητικό μέρος (εκμάθηση και διδασκαλία λεξιλογίου, γραμματικής, έκθεσης και προφορικού λόγου) καθώς και την έμπρακτη εξάσκηση, τόσο κατά την διάρκεια των μαθημάτων αλλά και στο σπίτι. Οι…

Η αγορά εργασίας σήμερα απαιτεί πολλές δεξιότητες και μία από αυτές είναι η γνώση του τυφλού συστήματος πληκτρολόγησης. Είναι γεγονός πως την δεξιότητα αυτή δεν την γνωρίζουν πολλοί, πράγμα το οποίο καθιστά αυτόματα τους γνώστες ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς.

Όταν μάθει κάποιος να πληκτρολογεί σωστά κοιτάει την οθόνη και όχι το πληκτρολόγιο…

Στην σημερινή εργασιακή πραγματικότητα η γνώση χρήσης του υπολογιστή θεωρείται απαραίτητη. Η ψηφιοποίηση των δεδομένων γύρω μας απαιτεί την δική μας προσαρμογή και γρήγορη εκτέλεση. …

Η αναζήτηση εργασίας ήταν πάντα συνδεδεμένη με την παρουσίαση ενός καλού βιογραφικού σημειώματος ενώ τεράστια σημασία είχε και το οικονομικό περιβάλλον μέσα στο οποίο ο ενδιαφερόμενος αλλά και οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνταν. …

Παλαιότερα οι εφαρμογές Εμπορικής Διαχείρισης και πιο συγκεκριμένα τα συστήματα ERP δεν εφαρμόζονταν συχνά από επιχειρήσεις λόγω άγνοιας του αντικειμένου, της χρησιμότητας του, αλλά και δισταγμού χρήσης του. Σήμερα έχουν αυξηθεί οι επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν και θεωρείται ένας σύγχρονος τρόπος διαχείρισης μιας επιχείρησης με ασφαλή αποτελέσματα. …

Τα τελευταία χρόνια ακλουθώντας την λογική της διαφοροποίησης, πολλοί είναι αυτοί που στρέφονται στην εκμάθηση γλωσσών που μπορούν να προσθέσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία για να μπορέσουν να εξελίξουν την καριέρα τους.

Η δεδομένη και ευρέως γνωστή χρήση των αγγλικών, γερμανικών κ.α. κάνουν πολλούς να αναζητήσουν μια εναλλακτική…

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις στο ExpertinDanas η σίγουρη λύση!!!

Η συνεχής επιμόρφωση και οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις για όλους όσους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο οικονομικό περιβάλλον του σήμερα δεν είναι μόνο υποχρέωση αλλά και ευκαιρία. Στο ExpertinDanas θεωρούμε πως η πιστοποίηση τεχνικού ασφαλείας η πιστοποίηση ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων του ΕΦΕΤ η πιστοποίηση security…

Είμαι ενήλικας, γιατί να μάθω γερμανικά και σε τι θα με βοηθήσουν;

Η γνώση της γερμανικής γλώσσας προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες εξέλιξης τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο ενώ είναι γεγονός πως παραδοσιακά, πολλοί συμπατριώτες μας εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες εργασίας που προσφέρονται σε γερμανικό έδαφος.

Οι γερμανικές εταιρίες είναι…

Expertin Danas

Στο ExpertinDanas αγαπάμε την εκπαίδευση και αναπτύσσουμε προγράμματα που προσφέρουν δεξιότητες και ικανότητες που ζητούνται από την αγορά εργασίας

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store